Hodinov sazba prce pi mimodn rozshlm vyhledvn informace

Cena v KPoet subjekt
800 K1x
600 K1x
500 K2x
450 K1x
400 K2x
350 K5x
348 K1x
340 K1x
315 K1x
300 K14x
280 K1x
268 K1x
264 K1x
261 K1x
260 K6x
256 K1x
251 K16x
250 K20x
240 K3x
235 K1x
233 K1x
230 K1x
229 K1x
220 K7x
218 K1x
215 K1x
214 K1x
213 K1x
210 K10x
209 K1x
208 K2x
207 K1x
206 K1x
205 K3x
204 K1x
203 K1x
201 K1x
200 K136x
198 K1x
195 K1x
194 K1x
193 K3x
190 K6x
188 K2x
185 K1x
180 K21x
176 K2x
175 K5x
173 K2x
172 K1x
170 K13x
165 K4x
164 K1x
163 K1x
160 K44x
159 K1x
157 K1x
155 K1x
154 K1x
152 K2x
151 K1x
150 K115x
145 K1x
144 K1x
140 K3x
139 K1x
135 K1x
130 K20x
126 K1x
125 K5x
124 K2x
121 K1x
120 K31x
119 K2x
116 K1x
110 K14x
108 K1x
107 K1x
104 K1x
102 K1x
100 K326x
97 K5x
95 K5x
94 K1x
93 K2x
91 K1x
90 K4x
89 K1x
87.39 K1x
87 K1x
85 K1x
80 K20x
75 K1x
70 K16x
68 K1x
65 K2x
64.2 K1x
62 K1x
60 K38x
54 K1x
50 K57x
40 K3x
38 K1x
30 K1x
25 K3x
20 K1x
15 K3x
14 K1x
10 K1x
1.5 K1x
Prmr ze subjekt se sazebnkem:139.224K
Minimum ze subjekt se sazebnkem:1.5K
Poet subjekt se zznamem v sazebnku:1071